Röda Korsets grundprinciper
- att respekteras av alla rödakorsare

Humanitet!
Röda Korset arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet och för att främja freden.
Humaniteten utgör grunden för hela Röda Korsets verksamhet och är organisationens drivkraft.

Opartiskhet
Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan människor av olika nationalitet, hudfärg, religion, samhällsställning eller politisk åsikt. Vi arbetar uteslutande för att lindra människors lidande, och därvid i första hand hjälpa de mest utsatta.

Neutralitet
För att bevara allas förtroende väljer Röda Korset att vara neutralt vid krig och konflikter och avstår från att ta ställning vid meningsskiljaktigheter i fråga om politik, etniskt ursprung, religion eller ideologi.

Självständighet
Röda Korset är självständigt. De nationella rödakorsföreningarna är naturligtvis underställda sina respektive länders lagar men de ska behålla en oavhängighet som tillåter dem att handla i enlighet med Röda Korsets principer.

Frivillighet
Röda Korset är en organisation som frivilligt och osjälviskt ger hjälp. Frivilligheten gäller både givande och mottagande av hjälp. Arbetets kvalitet säkerställs genom behovsanpassad utbildning av de friviliga.

Enhet
I varje land kan endast finnas en rödakorsförening. Den ska vara öppen för alla och dess humanitära verksamhet ska omfatta hela landet. Röda Korset kan på det sättet nå många olika människor och sätta in rätt hjälp där den behövs.

Universalitet
Alla nationella rödakorsföreningar har samma rättigheter och skyldigheter att vid behov hjälpa varandra. När en nationell förening inte själv klarar av situationen efter t ex en naturkatastrof i landet begär den hjälp av systerföreningar i andra länder via Internationella Röda Korset i Genève.

Det är dessa principer som givit Röda Korset den unika rätten att som neutral part hjälpa sårade, besöka fängelser, ge skydd åt civilbefolkningen vid väpnade konflikter osv.