Samarbetet i Sverige

Som stöd åt kretsarna finns i Sverige dels en centralstyrelse, dels ett antal regionkontor med fast anställd personal, t ex så kallade rödakors- och programkonsulenter. Huvuduppgiften för dessa är att utbilda och stödja de frivilliga i deras arbete på fältet.

Karlskoga hör till Region Mellan (Örebro och Värmlands län) och dess konsulenter svarar för stödet till de frivilliga i Karlskogakretsen.

Ytterligare en typ av resurser är delegaterna. Dessa experter kan med kort varsel bege sig till katastrofdrabbade områden runt om i världen. Exempelvis gjorde "vattendelegater" mycket betydelsefulla insatser vid tsunamikatastrofen 2005.

Alla dessa resurser utgör tillsammans en enda nationell förening vars stadgar, värderingar etc alltså gäller för varje enskild rödakorsare. Så är det i Sverige och så är det i alla andra rödakorsländer.

Mer info från Svenska Röda Korsets hemsida om hur vi är organiserade: